หลักสูตรที่ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุเปิดสอน
      ในปัจจุบัน ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ เปิดการเรียนการสอน จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
  2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
  3. หลักสูตรปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
  4. หลักสูตรวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
  5. หลักสูตรวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี

      หลักสูตรทั้งสี่หลักสูตรของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุดำเนินการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ประจำของภาควิชาฯ ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และมีการบริหาร จัดการหลักสูตรให้มีความพร้อมของครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีครุภัณฑ์งานวิจัยที่ทันสมัย สำหรับการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร จุดเด่นของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คือ การเป็นหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจะได้รับการฝึกฝนให้คิดเป็น และรู้จักใช้ความรู้ที่เรียนมาเพื่อผลิตงานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตจากหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งสองหลักสูตรเพื่อรองรับความต้องการของ อุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรม การผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุพอลิเมอร์ (เช่น พลาสติก ยาง เส้นใย สิ่งทอ สี สารเคลือบผิว และสารเติมแต่งใน พอลิเมอร์) อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุเซรามิกส์ วัสดุอิเล็กทรอนิกส์และวัสดุนาโน เป็นต้น

      สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ มุ่งเน้นการ พัฒนานักวิชาการและนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูงทางด้านสาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ โดยเน้นกระบวนการทำงานวิจัยเพื่อให้สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ และฝึกทักษะการปฏิบัติงานวิจัย จากการผ่านประสบการณ์การทำวิทยานิพนธ์ในงานวิจัยทางสาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ที่มีส่วน ในการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ ฝึกให้มีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่องและมีจรรยาบรรณ ทางวิชาการและวิชาชีพนักวิจัย ทั้งนี้ จากคุณภาพของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปิโตรเคมีและวัสดุ พอลิเมอร์ของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ทำให้ภาควิชาฯ ได้รับการสนับสนุนการผลิตมหาบัณฑิตและ ดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์จากศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง (National Center of Excellence for Petroleum, Petrochemicals and Advanced Materials) ภายใต้การบริหารงานของสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศฯ ในส่วนของทุนการศึกษา ทุนวิจัยและทุนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  แนวทางในการประกอบอาชีพของผู้ที่สำเร็จการศึกษา
     บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักวิชาการ/นักวิจัยทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน วิศวกรควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ เช่น โรงงานด้านปิโตรเคมี (ผลิตเม็ดพลาสติกหรือสารเติมแต่งสำหรับผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์) โรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติกหรือยางสำหรับยานยนต์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อการส่งออกหรือบริโภคภายในประเทศ โรงงานสิ่งทอ รวมทั้งวิศวกรฝ่ายขายหรือฝ่ายบริการเชิงเทคนิค นอกจากนี้ บัณฑิตส่วนหนึ่งได้ดำเนินธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

     บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยีสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักวิชาการ/นักวิจัยทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน วิศวกรควบคุมการผลิตหรือวิศวกรฝ่ายวิจัยในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสมัยใหม่สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย เช่น วัสดุอิเล็กทรอนิกส์เซรามิกส์ วัสดุทนความร้อน รวมทั้งการพัฒนาวัสดุนาโนสำหรับการใช้งานในอนาคต

     มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต วิศวกรควบคุมคุณภาพ นักวิจัย/พัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุพอลิเมอร์ในอุตสาหกรรม นักวิจัย/นักวิชาการในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยระดับชาตินอกจากนี้ ยังสามารถทำงานในสายงานบริหารหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวได้

Untitled Document