Back to top

image here
หน้าแรก - ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลชนะเลิศโครงการพัฒนาทักษะการ

รางวัลชนะเลิศโครงการพัฒนาทักษะการ...

นายศุภวิชญ์ อินทนาคม นางสาวชนัญธิดา ประมูลชัย นางวสาวภัทรวรรณ บูรพัฒน์ และนายอนันชัย ก้อนทอง  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ทีมหมอยา) ได้รับ รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิตอลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

แลกเปลี่ยนทางวิชาการ  ณ ประเทศ ญี่ปุ

แลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ ประเทศ ญี่ปุ...

นายพงศกร นุชนงค์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พร้อมด้วยนายธนะวัตติ์ ขวัญพิพัฒน์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อไปศึกษา และทำวิจัยระยะสั้น ณ Faculty of Engineering and Graduate School of Science and Engineering, Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ เมื่อวันที่ 7 – 20 กรกฎาคม 2562 ภายใต้ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ (Memorandum of Understanding) ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Faculty of Engineering and Graduate School of Science and Engineering, Yamagata University

โครงการ

โครงการ "ENTECH RUN 2020 "...

โครงการ "ENTECH RUN 2020 " สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/entechrun/ - สมัครเข้าร่วมงาน EnTech Run : https://forms.gle/tBd5WpLXJVAcPNCZ8 - ผู้สมัคร EnTech Run สามารถตรวจสอบผลการสมัครได้ที่ : http://bit.ly/EnTechRunStatus

PETRO CAMP V

PETRO CAMP V...

PETRO CAMP V เรียนได้ไม่ง้อ GAT/PAT  โอกาสมาถึงแล้วสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6  ที่อยากเข้าศึกษา สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ม.ศิลปากร  ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับ (SU-TCAS รอบ Portfolio)  ต้องห้ามพลาด!!!  กับค่ายดี ๆ ทั้งสาระ ความรู้ ความสนุก มีให้ครบจบในวันเดียว 30  NOV  2019คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม