Back to top

image here
หน้าแรก - ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการจำหน่ายชุดนักศึกษา

กำหนดการจำหน่ายชุดนักศึกษา...

กำหนดการจำหน่ายชุดนักศึกษาจำหน่ายในวันที่ 16-23 มิถุนายน 2562เวลา 09.00 - 16.00 น.สถานที่ ใต้อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ของที่จำหน่ายได้แก่ -ชุดนักศึกษาชาย-หญิง -เครื่องคิดเลข -เครื่องแบบนักศึกษา(กระดุม โบว์ ตุ้งติ้ง เข็มมหาวิทยาลัย ไทด์ เข็มหนีบไทด์ หัวเข็มขัด)  

Outstanding Oral Presentation

Outstanding Oral Presentation...

นางสาวขวัญใจ กลิ่นจงกล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับ รางวัล Outstanding Oral Presentation จากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 19 (RGJ-Ph.D. Congress 19) ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2561

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลอ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลอ...

นางสาวปนัดดา หมวกมณี นางสาวนิศากร ชาวนาเป้า นางสาวสุภัทธา น้อยเลิศ  และนายวงศ์วรรธน์ อยู่บำรุง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ทีม SU SU Youngster ได้รับ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากการแข่งขัน Food Innovation Contest 2018 โดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561

รางวัลชนะเลิศโครงการพัฒนาทักษะการ

รางวัลชนะเลิศโครงการพัฒนาทักษะการ...

นายศุภวิชญ์ อินทนาคม นางสาวชนัญธิดา ประมูลชัย นางวสาวภัทรวรรณ บูรพัฒน์ และนายอนันชัย ก้อนทอง  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ทีมหมอยา) ได้รับ รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิตอลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561