Back to top

image here
หน้าแรก - ผลงานอาจารย์
 The 1st Materials Research Society of Thailand International Conference (MRS-Thailand 2017)

The 1st Materials Research Society of Thailand International Conference (MRS-Thailand 2017)...

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ร่วมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Materials Research Society of Thailand International Conference (MRS-Thailand 2017) ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมดิเอ็มเพลสเชียงใหม่ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และส่งเสริมความร่วมมือทางงานวิจัยและวิชาการระหว่างนักวิทยาศาสตร์ของไทยและต่างประเทศ เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ได้เรียนรู้จากนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศและระดับโลก

กรรมการดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560

กรรมการดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560 ...

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตร ลาภโนนเขวา สังกัดภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ที่ได้รับมอบเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ยกย่องเป็นกรรมการดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560 จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561

การเสวนาเรื่อง “From Research to Commercialization: How to cross the v

การเสวนาเรื่อง “From Research to Commercialization: How to cross the v...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ผู้ประสานงานชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. ได้รับเเกียรติเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง “From Research to Commercialization: How to cross the valley of death” ในงาน Promoting Life Sciences Innovation with Investment ณ ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา      

Best oral presentation

Best oral presentation...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ ยงวณิชย์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ที่ได้รับรางวัล Best oral presentation เรื่อง “Stability of Malayaite Pigments in High-ZnO Ceramic Glazes” ในการประชุมวิชาการ International Conference on Composite Materials Science and Technology (ICCMST 2018) ณ Chateau de Bangkok Hotel กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2561