Back to top

image here
หน้าแรก - ผลงานอาจารย์
การเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2019

การเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2019...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันStartup Thailand League 2019 ทีม I’Rice (ข้าวคุณภาพจากโรงสีส่งตรงถึงร้านอาหารไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางด้วยระบบ Auto-Demand ผ่าน Rice storage tank IOT) ทีม I’Rice มีสมาชิกทีม ดังนี้1. นายวชิรโชติ ชูตะกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฯสาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมฯ2. นายศุภวิชญ์ อินทนาคมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฯสาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมฯ 3. นางสาวช่อผกา สอนทาภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์4. นายธนิศร กองสังข์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฯสาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมฯ 5. นายธนา ภาวนาธรรมสุข IE ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากทีมการแข่งขันทั้งหมด 146 ทีม ได้รับเงินรางวัลเพิ่มเติม 20,000 บาท ในการแข่งขันSTARTUP THAILAND League 2019ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ นอกจากนี้ยังมีทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ผ่านการพิจารณาและได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์มูลค่าทีมละ 25,000 บาท ในการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ Startup Thailand League 2019 จำนวน 2 ทีม คือ 1. ทีม I’Rice (ข้าวคุณภาพจากโรงสีส่งตรงถึงร้านอาหารไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางด้วยระบบ Auto-Demand ผ่าน Rice storage tank IOT) 2. ทีม Smart contact (อุปกรณ์เชื่อมต่ออัจฉริยะ คู่หูเกษตรกรไทย ก้าวไปด้วยหัวใจ smart farm connect to the future ไปกับเรา smart contact) ทีม Smart contact มีสมาชิกทีม ดังต่อไปนี้1. นายรณพร บุญรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฯสาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมฯ 2. นายวิรชัย เขื่อนแก้วคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฯสาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมฯ 3. นายปวีณวัช นาถประชาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฯสาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมฯ4. นายธนภัทร โพธินาม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฯ สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 5. ธนกฤต ทองขำคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทย

รางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทย...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ ยงวณิชย์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ได้รับมอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับนานาชาติ) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561

รางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทย

รางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทย...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมจิตร ลาภโนนเขวา อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ได้รับมอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับชาติ) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561

Outstanding Contribution in Reviewing

Outstanding Contribution in Reviewing...

รองศาสตราจารย์ อาชาไนย บัวศรี อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ และศิษย์เก่าสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ได้รับรางวัล "Outstanding Contribution in Reviewing" เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 จากวารสาร CARBOHYDRATE POLYMERS, Elsevier, Amsterdam, The Netherlands