Back to top

image here
หน้าแรก - ผลงานอาจารย์
Outstanding Contribution in Reviewing

Outstanding Contribution in Reviewing...

รองศาสตราจารย์ อาชาไนย บัวศรี อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ และศิษย์เก่าสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ได้รับรางวัล "Outstanding Contribution in Reviewing" เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2018 จากวารสาร ENERGY, Elsevier, Amsterdam, The Netherlands

รางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทย

รางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทย...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ ยงวณิชย์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ได้รับมอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับนานาชาติ) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561

รางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทย

รางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทย...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมจิตร ลาภโนนเขวา อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ได้รับมอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับชาติ) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561

Outstanding Contribution in Reviewing

Outstanding Contribution in Reviewing...

รองศาสตราจารย์ อาชาไนย บัวศรี อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ และศิษย์เก่าสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ได้รับรางวัล "Outstanding Contribution in Reviewing" เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 จากวารสาร CARBOHYDRATE POLYMERS, Elsevier, Amsterdam, The Netherlands