ผศ.ดร.รุจิกาญจน์ นาสนิท

Assist. Prof. Dr. Rujikan Nasanit

ผศ.ดร.รุจิกาญจน์ นาสนิท

Assist. Prof. Dr. Rujikan Nasanit

Contact: nasanit_r@su.ac.th

 ประวัติการศึกษา (Educations)

2009   Ph.D. (Chemistry), University of Birmingham, UK

2003   วท.ม. (พันธุวิศวกรรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย

1998   วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร, เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย

งานวิจัยที่สนใจ (Research Interests)

 • Microbial molecular genetics

 • Microbial diversity

 • Bacteriophage technology

 • Biological control of fungal and bacterial pathogens

 ผลงานทางวิชาการ

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ (ฐานข้อมูล Scopus)

 • Nasanit, R., Jaibangyang, S., Tantirungkij, M., and Limtong, S. (2016) Yeast diversity and novel yeast D1/D2 sequences from corn phylloplane obtained by a culture-independent approach. Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology 109, 1615-1634.

 • Tantirungkij, M., Nasanit, R., and Limtong, S. (2015) Assessment of endophytic yeast diversity in rice leaves by a culture-independent approach. Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology 108, 633-647.

 • Nasanit, R., Tangwong-o-thai, A., Tantirungkij, M., and Limtong, S. (2015) The assessment of epiphytic yeast diversity in sugarcane phyllosphere in Thailand by culture-independent method. Fungal Biology 119, 1145-1157.

 • Nasanit, R., and Satayawut, K. (2015) Microbiological study during coffee fermentation of Coffea arabica var. chiangmai 80 in Thailand. Kasetsart Journal - Natural Science 49, 32-41.

 • Nasanit, R., Krataithong, K., Tantirungkij, M., and Limtong, S. (2015) Assessment of epiphytic yeast diversity in rice (Oryza sativa) phyllosphere in Thailand by a culture-independent approach. Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology 107, 1475-1490.

 • Soliman, M., Nasanit, R., Abulateefeh, S. R., Allen, S., Davies, M. C., Briggs, S. S., Seymour, L. W., Preece, J. A., Grabowska, A. M., Watson, S. A., and Alexander, C. (2012) Multicomponent synthetic polymers with viral-mimetic chemistry for nucleic acid delivery. Molecular Pharmaceutics 9, 1-13.

 • Soliman, M., Nasanit, R., Allen, S., Davies, M. C., Briggs, S. S., Seymour, L. W., Preece, J. A., and Alexander, C. (2010) Interaction of reducible polypeptide gene delivery vectors with supported lipid bilayers: Pore formation and structure-function relationships. Soft Matter 6, 2517-2524.

 • Nasanit, R., Iqbal, P., Soliman, M., Spencer, N., Allen, S., Davies, M. C., Briggs, S. S., Seymour, L. W., Preece, J. A., and Alexander, C. (2008) Combination dual responsive polypeptide vectors for enhanced gene delivery. Molecular BioSystems 4, 741-745.

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับชาติ (ฐานข้อมูล TCI)

 • Jirasripongpun, K., Nasanit, R., Niruntasook, J. and Chotikasatian, B. (2007) Decolorization and degradation of C.I. reactive red 195 by Enterobacter Thammasat International Journal of Science and Technology. 12, 6-11.

ผลงานการแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ

 • Limtong S., Nasanit R. (2017) Phylloplane Yeasts in Tropical Climates. In: Buzzini P., Lachance MA., Yurkov A. (eds) Yeasts in Natural Ecosystems: Diversity. Springer, Cham. pp 199-223.

Proceeding

 • Jewmoung, S. and Nasanit, R. (2015). “Study on diversity of airborne fungi in Huai Khang district in 2012” In Proceeding of the 5th National and International Graduate Study Conference 2015, 701-708. Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre, Bangkok, Thailand. July 16-17, 2015.

 • Jaibangyang, S., Nasanit, R. Tantirungkij, M. and Limtong, S. (2014). “Study on epiphytic yeasts in corn phylloplane from Phetchabun province, Thailand by culture-independent approach” In Proceeding of the 26th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International conference, 532-539. Mae Fah Laung University, Chiang Rai, Thailand. November 26-29, 2014.